Hướng dẫn quản lý bài viết, trang

Trong khu vực dashboard admin, quý khách vào mục bài viết

ở đây hiển thị tất cả các bài viết đã viết, quý khách có thể chỉnh sửa, thêm, xóa …

 

Khi thêm bài viết sẽ hiện lên khu vực nhập liệu bao gồm tiêu đề, nội dung, hình đại diện, danh mục bài viết,…